Dňa 1. novembra 2023 nadobudla účinnosť novela zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri, ktorá umožňuje požiadať notára o registráciu novovznikajúcej spoločnosti do obchodného registra. V súčasnosti môže notár ako registrátor zapísať do obchodného registra iba vznik novozaloženej entity s právnou formou spoločnosti s ručením obmedzeným.

Podľa usmernení z Notárskej komory je najvhodnejšie požiadať vybraného notára o zápis spoločnosti prostredníctvom portálu www.slovensko.sk. Samotná registračná žiadosť musí obsahovať informáciu, kto ju podáva, ktorému konkrétnemu notárovi je určená, a zároveň informáciu, že navrhovateľ požaduje vykonanie registrácie v súlade s prílohami.

K registračnej žiadosti o zápis spoločnosti bude potrebné priložiť štandardné listiny, najmä formulár na zápis údajov do obchodného registra, dokumenty vyhotovené pri založení spoločnosti a plnomocenstvo, a to v elektronickej podobe autorizovanej navrhovateľom, prípadne jeho zástupcom.

Pri tomto spôsobe registrácie môže byť plnomocenstvo na účel zápisu spoločnosti do obchodného registra udelené výlučne advokátovi, notárovi, fyzickej osobe zamestnanej u navrhovateľa alebo zamestnancom právnickej osoby, ktorá je s navrhovateľom majetkovo alebo personálne prepojená.

Notár posúdi, či sú splnené všetky podmienky na vykonanie zápisu. Ak notár zistí chyby v písaní, počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti, určí navrhovateľovi lehotu na odstránenie týchto nedostatkov. Predpokladá sa, že navrhovateľ bude s notárom pri registrácii spolupracovať a teda samotný zápis spoločnosti do obchodného registra nebude tak prísne formálny ako je to v prípade zapisovania údajov do obchodného registra prostredníctvom príslušného registrového súdu. Rovnako sa očakáva, že po splnení podmienok registrátor vykoná zápis spoločnosti v krátkom čase. Zákon v tejto súvislosti neustanovuje žiadnu lehotu.

Splnenie podmienok notár osvedčí vo forme notárskej zápisnice a vykoná zápis spoločnosti do obchodného registra. Na požiadanie navrhovateľa mu notár po vykonaní zápisu vydá prvý výpis z obchodného registra bez osobitného poplatku. V prípade, že navrhovateľ nesplní podmienky, notár zápis spoločnosti nevykoná. Proti takémuto nevykonaniu zápisu nie sú prípustné opravné prostriedky. To však nebráni navrhovateľovi, aby podal nový návrh na zápis spoločnosti príslušnému registrovému súdu.

Súdny poplatok sa za túto formu registrácie neplatí. Odmena notára za vykonanie zápisu spoločnosti do obchodného registra je vo výške 38,- EUR, a taktiež je potrebné počítať aj s poplatkom za vyhotovenie notárskej zápisnice. Náklady za zápis spoločnosti do obchodného registra prostredníctvom registrátora by sa mali pohybovať v podobnej výške ako súčasný súdny poplatok (150,- EUR).

Od 1. januára 2025 sa rozšíria registrátorske právomoci notára, t.z. prostredníctvom notára bude možné realizovať aj zápis iných právnych foriem spoločnosti (napr. zápis novozaloženej akciovej spoločnosti), zápis zmeny údajov evidovaných v obchodnom registri, ako aj samotný výmaz zapísaných údajov z obchodného registra.

Autorka: JUDr. Zuzana Majeriková, advokátka